Daňový kalendář
Listopad 2023

Zobrazit celý daňový kalendář 2023
nebo ve formátu ics (iCal) ke stažení


09.11.2023 spotřební daň

 • splatnost daně za září 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

20.11.2023 daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy

20.11.2023 daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za říjen 2023

24.11.2023 spotřební daň

 • splatnost daně za září 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

27.11.2023 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2023

27.11.2023 daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za říjen 2023

27.11.2023 daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za říjen 2023

27.11.2023 energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2023

27.11.2023 spotřební daň

 • daňové přiznání za říjen 2023

27.11.2023 spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2023 (pokud vznikl nárok)

30.11.2023 daň z nemovitých věcí

 • splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

30.11.2023 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS dovozní režim

30.11.2023 daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2023

Elektronická podání platné od 1.1.2015

Povinnost podávat od 1. 1. 2015 registrační přihlášku a daňová tvrzení elektronicky, pokud má subjekt nebo jeho zástupce datovou schránku

Zákonem č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů a zákonem č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, dochází s účinností od 1. 1. 2015 k novelizaci ustanovení § 72 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), ve kterém je doplněn odstavec 4 s následující povinností:

Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání podle odstavce 1 učinit pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1.“

Výše uvedeným podáním se dle § 72 odst. 1 daňového řádu rozumí Přihláška k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení, (tj. daňové přiznání, hlášení nebo vyúčtování).

Skutečnost, zda má podatel zpřístupněnu datovou schránku, se bude posuzovat k okamžiku, kdy je dané podání učiněno, a to bez ohledu na to, zda podatele váže povinnost dané podání učinit, nebo zda využívá svého práva takové podání učinit.

Zpřístupnění datové schránky zakládá povinnost činit podání elektronicky, a to datovou zprávou autentizovanou kterýmkoliv ze způsobů podle § 71 odst. 1 písm. a) až c) daňového řádu

 1. podepsanou uznávaným elektronickým podpisem,

 2. odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo

 3. s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky,

tj. nikoliv nutně pouze prostřednictvím datové schránky, která byla důvodem vzniku povinnosti činit podání elektronicky.

A podle ustanovení § 247a odst. 2 daňového řádu, také s účinností od 1.1.2015:

Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit pokutu ve výši 2 000 Kč, pokud učinil podání podle § 72 odst. 1 jinak než elektronicky, ačkoli byl povinen jej učinit elektronicky.“