Daňový kalendář
Listopad 2023

Zobrazit celý daňový kalendář 2023
nebo ve formátu ics (iCal) ke stažení


09.11.2023 spotřební daň

 • splatnost daně za září 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

20.11.2023 daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy

20.11.2023 daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za říjen 2023

24.11.2023 spotřební daň

 • splatnost daně za září 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

27.11.2023 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2023

27.11.2023 daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za říjen 2023

27.11.2023 daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za říjen 2023

27.11.2023 energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2023

27.11.2023 spotřební daň

 • daňové přiznání za říjen 2023

27.11.2023 spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2023 (pokud vznikl nárok)

30.11.2023 daň z nemovitých věcí

 • splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

30.11.2023 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS dovozní režim

30.11.2023 daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2023

Nový občanský zákoník od 1.1.2014

Rekodifikace soukromého práva přináší zásadní změny týkající se běžné podnikatelské praxe s daňovými a účetními souvislostmi. Pro běžné podnikání bychom měli vědět např.:

 • co je to obchodní korporace,
 • že s.r.o. nebude muset povinně tvořit rezervní fond (akciová společnost až na výjimky také ne),
 • kdy se promlčí pohledávky z letošních smluv a kdy ze smluv uzavřených až po novém roce,
 • že bude možné dobu promlčení smluvně sjednat,
 • že závazkem bude dluh,
 • že pole se nebude pronajímat, ale propachtovávat,
 • že stavba (včetně zabudovaných strojů) se stane součástí pozemku,
 • že i členský podíl na bytovém družstvu bude věcí (movitou věcí nehmotnou),
 • že budou platit nová pravidla pro nabytí vlastnického práva,
 • že z občanského sdružení se stane úderem letošní půlnoci spolek,
 • že podnikatelé nebudou podnikat na základě smlouvy o sdružení, ale na základě smlouvy o společnosti a společný majetek budou spravovat v režimu společenství jmění,
 • jaká budou platit omezení pro dobu splatnosti faktur,
 • že budou platit nová pravidla společenství vlastníků jednotek.

Dne 20.11.2013 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena tato nařízení vlády:

 • č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o možnosti odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a formuláři pro odstoupení od těchto smluv podle § 1820 odst. 1 písm. f) NOZ
 • č. 364/2013 Sb., o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby podle § 1854 odst. 2 a § 1856 odst. 2 NOZ
 • č. 366/2013 Sb., k § 1222 NOZ upravující některé záležitosti související s bytovým spoluvlastnictvím (vypočet podlahové plocha bytu v jednotce, vymezení společných částí domu - např. otvory v hlavních nosných konstrukcích včetně oken, podrobnosti ke správě domu).

Již dříve vláda schválila prováděcí nařízení k NOZ č. 351/2013 Sb. Toto nařízení určuje:

 • výši úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky,
 • odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu PO jmenovaného soudem
 • některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků PO a FO.

Nový občanský zákoník přináší především tyto změny týkající se podnikání:

 • odstranění duplicitní úpravy smluvního práva pro podnikatelské vztahy – např. namísto příkazní smlouvy ve sterém občanském zákoníku a mandátní smlouvy v obchodním zákoníku nový občanský zákoník obsahuje smlouvu o příkazu
 • jednotná tříletá promlčecí lhůta s možností její smluvní modifikace v rozsahu 1 rok až 15 let
 • občanská sdružení jsou nově nazývána spolky
 • podnikatelé již nebudou podnikat na základě smlouvy o sdružení, ale na základě smlouvy o společnosti
 • nájem nebytových prostor již nebude upraven samostatným zákonem, ale přímo novým občanským zákoníkem.

V koncepci dosavadního občanského a obchodního zákoníku (tedy do 31.12.2013) je smluvní právo upraveno v občanském zákoníku (pro nepodnikatelské vztahy) a v obchodním zákoníku (pro podnikatelské vztahy). Úprava smluvního práva je často rozdílná, což zakládá neodůvodnitelné rozdíly – např. rozdílná promlčecí doba (pro nepodnikatelské vztahy standardně 3 roky podle občanského zákoníku, pro podnikatelské vztahy standardně 4 roky podle obchodního zákoníku).

Některé smluvní vztahy jsou dnes upraveny v obou zákonících – např. kupní smlouva podle § 588 a násl. občanského zákoníku versus kupní smlouva (pouze však pro movité věci) v § 409 a násl. obchodního zákoníku. Uzavření kupní smlouvy na movitou věc (např. automobil) v režimu občanského či obchodního zákoníku může znamenat např. zásadní rozdíl v posuzování přechodu vlastnictví, pokud prodávající není oprávněným vlastníkem (typicky prodej ukradené věci) – zatímco v režimu obchodního zákoníku je kupující chráněn principem nabytí vlastnictví v dobré víře (§ 446 obchodního zákoníku), v režimu dosavadního občanského zákoníku nikoli.

Dalším problémem dnešní úpravy smluvního práva je to, že obchodní zákoník pro podnikatele neupravuje všechny smluvní typy obsažené v dnešním občanském zákoníku – např. párově k příkazní smlouvě dle občanského zákoníku upravuje mandátní smlouvu, ale neupravuje např. smlouvu odpovídající smlouvě o půjčce (smlouva o úvěru upravená obchodním zákoníkem je ekonomicky obdobná, právně má však jiné definiční znaky). Z uvedeného důvodu se i na podnikatele v některých případech dnes vztahuje úprava určitého smluvního typu z občanského zákoníku – typicky již zmíněná smlouva o půjčce. Tímto dnešní problémy zdaleka nekončí, protože i na nepodnikatelské vztahy se někdy použije smluvní typ upravený obchodním zákoníkem (např. smlouva o úvěru upravená obchodním zákoníkem jako tzv. absolutní obchod, tedy platící i pro nepodnikatele).

Zásadní změnou je zásada víry v pravdivost údajů zapsaných ve veřejných seznamech (typicky v katastru nemovitostí) podle § 980 a 984 NOZ.

Jednou z dalších důležitých změn, kterou přináší nový občanský zákoník, je úprava nabytí vlastnictví od neoprávněného (od nevlastníka). Pro nabytí vlastnictví věci, která není zapsána ve veřejném seznamu, pro některé případy uvedené v § 1109 NOZ  se automaticky předpokládá dobrá víra nabyvatele a tento se stává vlastníkem (aniž by musel dobrou víru prokazovat). Pro nabytí věcí od obchodníků s použitými věcmi (např. v autobazaru) platí speciální úprava § 1110 NOZ a v tříleté lhůtě se může za určitých okolností domáhat původní vlastník vydání věci. V ostatních případech nabude podle § 1111 NOZ nabyvatel vlastnické právo, pokud prokáže dobrou víru.