Daňový kalendář
Listopad 2023

Zobrazit celý daňový kalendář 2023
nebo ve formátu ics (iCal) ke stažení


09.11.2023 spotřební daň

 • splatnost daně za září 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

20.11.2023 daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy

20.11.2023 daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za říjen 2023

24.11.2023 spotřební daň

 • splatnost daně za září 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

27.11.2023 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2023

27.11.2023 daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za říjen 2023

27.11.2023 daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za říjen 2023

27.11.2023 energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2023

27.11.2023 spotřební daň

 • daňové přiznání za říjen 2023

27.11.2023 spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2023 (pokud vznikl nárok)

30.11.2023 daň z nemovitých věcí

 • splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

30.11.2023 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS dovozní režim

30.11.2023 daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2023

Významné daňové změny od 01.01.2014

K 1.1.2014 došlo mimo jiné k těmto změnám:

Soukromé právonový občanský zákoník a nová úprava soukromého práva

Účetnictví – stavba  je nově součástí pozemku a proto pozemky již nemohou být vyloučeny z účetního odpisování – z účetního odpisování je vyloučen majetek nebo jeho části vymezený prováděcími vyhláškami k zákonu o účetnictví a prováděcí vyhlášky byly novelizovány tak, aby bylo možné stavby nadále odepisovat.

Daňový řád – možnost platit některé daně inkasem z účtu nebo prostřednictvím SIPO.

Daň ze závislé činnosti – zvýšení hranice pro uplatnění srážkové daně z příjmů ze závislé činnosti na základě dohod o provedení práce nepřesahujících měsíčně 10 tis. Kč.

Daň z nabytí nemovitých věcí – standardně (bez dohody smluvních stran) zůstává poplatníkem daně prodávající a kupující bude ručitelem. Smluvní strany se však mohou dohodnout, aby byl poplatníkem daně kupující – prodávající v tomto případě ručitelem není.

Daně z příjmů – nová terminologie - např. se jedná o náhradu pojmu půjčka novým termínem zápůjčka. Za věc movitou je nově považován např. i obchodní podíl a proto je dosavadní úprava osvobození od daně z příjmů fyzických osob pro příjmy z prodeje movitých věcí přeformulována (osvobozeny nově budou příjmy z prodeje movitých věcí hmotných). 

- změna účinnosti některých ustanovení zákona č. 458/2011 Sb. z 1.1.2015 na 1.1.2014 - např. se jedná o zvýšení limitu pro dary odečitatelné od daňového základu fyzických osob podle § 15 odst. 1 ZDP na 15 % resp. od daňového základu právnických osob podle § 20 odst. 8 na 10 % (dosud tento limit platí jen pro dary vybraným subjektům), prodloužení časového testu pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů od daně z příjmů fyzických osob ze 6 měsíců na 3 roky, změna pravidel pro tvorbu opravných položek k pohledávkám.

- za finanční leasing se již nebude považovat vztah, kdy by bylo sjednáno pouze právo odkupu – např. převod do vlastnictví po skončení nájemního a obdobného vztahu bude muset být sjednán předem.